پزشک عمومی

 

جهت رفاه مراجعین پزشک عمومی در مرکز جهت معاینات حضور دارند و همچنین در مواقع اورژانس و بیمار بدحال حضور ایشان در بیمارستان الزامی میباشد

 
امتیاز دهی
 
 

.کلیه حقــوق این وبسایت بــرای دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله محفوظ می باشد